HomeMALAYvol. 8 no. 1 & 2 (1989)

Miguel Hernandez: Makata Para SaAtingPanahon

Cornelio R. Bascara

Discipline: Literature

 

Abstract:

Mgailang bloke mulasatanyagnaMuseo del Prado ng Madrid aymatatagpuanang Cason del Retiro, isangmuntingunitmakabagongmuseonanagtatanghal ng mgaobrani Pablo Picasso. Sakalipunan ngmgalikhang-siriing ng pintor, katangi-tangiang Guernica nahigitnakilalabilangobramaestra at pintura ng protesta ng nabanggitnapintorlabansawalangawangpambobomba ng mga Aleman sawalanglaban nayon ng Guernica (sarehiyong V ascongada, sahilaga ng Espanya) noongGiyeraSibil. Iginuhit ng pin tor sakanyangobraangmalagimnapangyayarisa Guernica sapamamagitan ng paglalarawan ng mgahati-hating katawansaestilongkubistiko. Nag-iiwanangnabanggitnaestilo at pangitain ng isangmalalimnabakas ng sindakbunga ngdigmaan. Inilalarawan din ng obraangmgani!apastangangkatawan ngmgatao at hayop, kung kaya ang Guernica ay isasamgamakapangyarihanglikhang-sining ng protesta at realismososyalsakontemporacyongkasaysayan. Angobrangito ay isangsaksisapagkasangkotng pin tor sakasaysayan at realidadpolitikal ng Espanya.