HomeAni: Letran Calamba Research Reportvol. 3 no. 1 (2016)

ETNOMATEMATIKA BILANG BATAYAN SA PAGBUO NG MGA GAWAIN SA PAGTUTURO AT PAGKATUTO PARA SA MGA MAGAARAL SA IKAPITONG BAITANG NG CASTOR ALVIAR NAT

Marvin L. Cato | Sheila Mae G. Labor | Ricamela S. Palis

 

Abstract:

Bilang mga layunin ng aming pananaliksik, tinukoy namin ang etnomatematikang makikita sa gawaing pampamayanan ng Barangay Masili; at bumuo kami ng gawaing pagtuturopagkatuto (GPP) batay sa paghahanay ng etnomatematika ng barangay sa mga paksa sa Matematika sa ilalim ng mga batayang pangnilalamang itinakda ng K-12 Math curriculum guide para sa ikapitong baitang.