HomeAni: Letran Calamba Research Reportvol. 2 no. 1 (2015)

KONSEPTO SA SARILI NG MGA KABATAANG BABAE NA MAAGANG NAG ASAWA

Mary Bernadette C. Basilio | Jerson U. De Los Santos | Maica Reneeca M. Rivera | Jerome F. Villadares

Discipline: Psychology

 

Abstract:

Binigyang pansin ng pag-aaral na ito ang mga kabataan na nakapag-asawa nang maaga, at ang mga bagay na kanilang kinakaharap sa buhay. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng kwalitatibong metodo, ang case study na kinapapalooban ng malalim na pag– unawa sa pag–uugali ng tao at mga sanhi nito. Nakatuon rin ito sa mga pagkilos, pagsagot, at mga personal na pagdama ng mga kalahok na makukuha sa pag–interbyu, pag-oobserba at pakikipag–ugnayan sa mga kalahok.