HomeSaliksik E-Journaltomo 7 bilang 1 (2018)

Jose Rizal, ang Historyador: Ang Papel ng National Hero sa Pagbubuo ng Bansa

Michael Charleston B. Chua

Susing salita: Social Science, History, Humanities, Rizaliana Studies

 

Abstrak:

Hero raw si Jose Rizal kasi matalino siya.  Hero siya kasi marami siyang alam na wika.  Hero raw si Rizal kasi marami siyang tsiks.  Pero sa dinami-dami ng minemorya natin sa Rizal course, simple lang talaga ang sagot sa tanong na bakit naging hero si Rizal ng bayan natin, at hindi yan dahil lang sa namatay siya para sa bayan. 

Hero siya dahil may binasag siyang ideya.  Hero siya dahil may binuo siyang bagong ideya sa kanyang binasag.  Hero siya dahil siya ang pangunahing bumuo ng ideya ng nasyon sa Pilipinas.  At hindi niya magagawa ito kundi siya naging historyador.

Ang kanyang mga sinulat ukol sa kasaysayan ang siyang nagbigay-depinisyon sa kung ano ang ating pagkakakilanlan bilang mga mamamayan, isang ideyang pauunlarin at gagawing mas Pilipino ni Andres Bonifacio.