HomeSaliksik E-Journaltomo 7 bilang 1 (2018)

Kasaysayan ng mga Pamayanan ng Mindanao at Arkipelago ng Sulu 1596-1898 (2017) ni Rudy B. Rodil

Lars Raymund C. Ubaldo

Susing salita: Social Science, History, Humanities, Local History

 

Abstrak:

Pinamagatang “Kasaysayang Pampook sa Paghuhusay sa mga Takdang Hangganan ng mga Lupang Ninuno,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Kasaysayan ng mga Pamayanan ng Mindanao at Arkipelago ng Sulu, 1596-1898 (2017) na sinulat ni Rudy buhay Rodil.