HomeDaloyvol. 5 no. 1 (1996)

Ang Babae sa Wikang Filipino

Ruth Elynia S. Mabanglo

Discipline: Languages

 

Abstract:

Ang wika ang nagbibinyag sa atin ng pangalan, sa pangalan tayo tinatawag, at sa kahulugan ng pangalang iyon tayo nagkakaroon ng identidad. Kung sino ang nagpapangalan ay nagkakaroon ng kapangyarihan; kung sino ang nginangalanan ay karaniwang siyang naaapi. Samakatwid, ang pagpapangalan ay isang uri ng kapangyarihan.