HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Ang Maging Babae Ayon Kay Elynia

Joy Barredo-Velasco

Discipline: Literature, Sexuality

 

Abstract:

Isang pagsusuri ng lahinlimang tulang nakasentro sa babae, at ang pagtatagpo ng makata at mambabasa upang makabuo ng larawan ng babaeng may tatlong dimensyon.