HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Ang Ideolohiya ng Wika ng mga Babae

Efren R. Abueg

Discipline: Literature, Sexuality

 

Abstract:

Tintalakay dito ang mga kaisipan at pananaw sa paggamit ng wika ng mga babaeng tauhan sa mga kwento  mula sa antolohiya ng mga kwentong nasulat mula 1925 hanggang 1935 na sa kabuuan ay siyang nagtatakda ng ideolohiya ng lipunang humuhubog sa kamalayan ng sambahayan.