HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Imahen at Himala: Pagsasalin ay Pag-Unawa Sa Salita

B.S. Medina Jr.

Discipline: Languages

 

Abstract:

Kung kambal nga ng salita ang imaheng mabuo sa paggamit niyon, salita ring gamit ng tao ang nagsisilbing tagalantad ng kanyang pagkatao. Hindi malayo na ang mga katotohanan sa pag-uugnayan ng mga tao ay bunga ng walang patid na pagsasaling-kahulugan, namamalayan man o hindi, ng gumagamit ng salita.