HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Anyaya ng Imperialista

Ruth Elynia S. Mabanglo

Discipline: Literature

 

Abstract:

Mahigpit ang paanyaya mo,

Ang di mo pagdalo maaaring ipagtampo.

Sabi ng tarheta, huwag na hindi dumating

Kinabukasan mo 'y isa sa mga hain.

Habol pang sulat nagsasabing

Akung-ako lamang ang panauhin.

Naniwala ako, kinilig pa mandin,

Sa wakas, isang mariwasa ang nakapansin .