HomeSaliksik E-Journaltomo 1 bilang 2 (2012)

Tungo sa Panloob na Pagtingin sa Pagsulong ng Pagbubuong Sosyo-Pulitikal at Pangkalinangan ng Kapilipinuhan

Zeus A. Salazar

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Kinokomentaryohan sa akdang ito ang artikulo ni Myfel Joseph D. Paluga ukol sa “Mga Prehistorikong Pamayanan sa Indo-Pasipiko: Rebyu ng mga Pag-aaral sa Ilang Austronesyanong Chiefdom.”