HomeSaliksik E-Journaltomo 1 bilang 2 (2012)

Mahahalagang Pag-Aaral sa Kasaysayan, Kultura, at Wikang Austronesyano

Frieda Marie Bonus-adeva

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Pinamagatang “Mahahalagang Pag-aaral sa Kasaysayan, Kultura, at Wikang Austronesyano,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Austronesian Historical Linguistics and Culture History: A Festschrift for Robert Blust (2009) na pinamatnugutan nina Alexander Adelaar at Andrew Pawley.