HomeSaliksik E-Journaltomo 1 bilang 2 (2012)

Kapital, Komoditi, at Network sa Ugnayang Tsina-Timog Silangang Asya*

Arthit Jiamrattanyoo

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Pinamagatang “Kapital, Komoditi, at Network sa Ugnayang Tsina-Timog Silangang Asya,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Chinese Circulations: Capital, Commodities, and Networks in Southeast Asia (2011) na pinamatnugutan nina Eric Tagliacozzo at Wen-Chin Chang.