HomeSaliksik E-Journaltomo 2 bilang 1 (2013)

Pagtatagpo, Panunupil, at Pananaig: Ang Bayang Pilipino noong Ika-17 at Ika-18 Dantaon

Kristoffer R. Esquejo

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Nilalagom at pinag-uugnay sa akdang ito ang mga artikulo nina Kristyl N. Obispado, Phillip N. A. L. Medina, at Randy M. Madrid sa isyung ito ng SALIKSIK E-Journal.