HomeSaliksik E-Journaltomo 2 bilang 1 (2013)

Ang Lumang Tagalog bilang Batis ng Kaalamang Numerikal

Noel V. Teodoro

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Pinamagatang “Ang Lumang Tagalog Bilang Batis ng Kaalamang Numerikal,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Numbers & Units in Old Tagalog (2012) na sinulat ni Jean-Paul G. Potet.