HomeSaliksik E-Journaltomo 3 bilang 1 (2014)

Pag-uugnay ng mga Artikulo Paghahawi ng Tabing, Paglalala ng Banig: Paglilinang ng mga Talastasan sa Kasaysayan at Historiograpiyang Pilipino

Kerby C. Alvarez

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Nilalagom at pinag-uugnay sa akdang ito ang mga artikulo nina Roderick C. Javar, Michael Charleston B. Chua, at Lorenz Lasco sa isyung ito ng SALIKSIK E-Journal.