HomeSaliksik E-Journaltomo 3 bilang 2 (2014)

Pook at Paninindigan: Kritika ng Pantayong Pananaw (2009), Translation and Revolution: A Study of Jose Rizal’s Guillermo Tell (2009), at Hinggil sa Konsepto ng Kasaysayan (2013) ni Ramon G. Guillermo

U Z. Eliserio

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Pinamagatang “Hinggil kay Guillermo,” nirerebyu sa akdang ito ang mga librong Pook at Paninindigan: Kritika ng Pantayong Pananaw (2009), Translation and Revolution: A Study of Jose Rizal’s Guillermo Tell (2009), at Hinggil sa Konsepto ng Kasaysayan (2013) na sinulat ni Ramon G. Guillermo.