HomeMALAYvol. 21 no. 1 (2008)

Ang Nanganganib na Awtonomiya ng mga Mamimili: Isang Pagsusuri sa Etika ng mga Pangnegosyo’t Pambatang Patalastas

Napoleon M. Mabaquiao Jr.

Discipline: Advertising, Ethics

 

Abstract:

Nililinaw at sinusuri sa papel na ito ang mga dimensyong etikal ng mga pangnegosyong patalastas o ads, o ang etika ng mga pamamaraang ginagamit ng ads na ito, kung saan ang pangunahing layunin ay ang akitin ang mga mamimili na tangkilikin at bilhin ang mga produktong kanilang isinusulong. Nakatuon ang diskusyon sa tanong na kung nilalabag ng mga naturang patalastas ang awtonomiya ng mga mamimili, na tumutukoy sa kanilang kakayahang gumawa ng mga desisyon nang may kalayaan at sapat na kaalaman. May tatlong bahagi ang diskusyon. Sa una, pinag-iiba ang ilang uri ng ads at binibigyang linaw ang konsepto ng awtonomiya ng tao. Sa ikalawa, tinatalakay ang mga argumento para at laban sa paratang na nilalabag ng ads ang awtonomiya ng mga mamimili. At sa ikatlo, ipinapakita ang kahinaan ng kaso laban sa nasabing paratang, at isinusulong ang paghubog ng isang kritikal at etikal na disposisyon sa mga bata bilang isang pamamaraan upang maprotektahan ang nanganganib na awtonomiya ng mga mamimili sa harap ng nagdadagsaan at paulit-ulit na ads.

_____

This paper clarifies and analyzes the ethical dimensions of advertisements. The discussion centers on the question whether ads violate or not the autonomy of consumers, which refers to the right of the consumers to make decisions based on their own volition and knowledge. The paper is divided into three parts. For the first part, the paper discusses the different kinds of ads and clarifies the definition of the autonomy of consumers. The second part presents arguments and counterarguments on how ads violate the autonomy of consumers. The third part points out the weaknesses of the case against the claim that ads violate consumers’ rights and autonomy. In the end the paper aims to present the critical and ethical disposition of children as a way to protect the autonomy of consumers amidst the repetitious and countless advertisements.