HomeMALAYvol. 25 no. 1 (2012)

Kolonisasyon at mga Inuming Nakalalasing ng mga Sinaunang Bisaya ng Samar at Leyte = Colonization and Alcoholic Beverages of Early Visayans from Samar and Leyte

Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Social Science, Anthropology

 

Abstract:

Noong mga unang bahagi ng pag-iral ng kolonyalismong Espanyol, ang mga Bisaya sa Samar at Leyte ay mayroong limang uri ng nakalalasing na inumin: ang tuba, alak, kabarawan, pangasi at intus. Ngunit sa kasalukuyan, tanging tuba na lamang ang natitirang katutubong nakalalasing na inumin sa mga pulong ito. Susuriin ng papel na ito kung may kaugnayan ba ang kolonyalismong Espanyol sa paglaho ng alak, kabarawan, pangasi at intus at sa pananatili ng tuba sa naturang mga pulo.

In the early part the Spanish colonization, the Visayans of Samar and Leyte had five different kinds of alcoholic beverages: tuba (coconut wine), alak (distilled liquor), kabarawan (mead), pangasi (rice beer) and intus (sugar cane wine). However, at present only tuba has remained the native alcoholic beverage in these islands. This paper will analyze the connections between Spanish colonization and the disappearance of alak, kabarawan, pangasi and intus as well as the continued existence of tuba in these islands.