HomeMALAYvol. 26 no. 2 (2014)

Ang Pagsasaling Teknikal: Pagsipat sa Praktika at Pagpapahalaga / Technical Translation: Revisiting the Practice and Essentials

Raquel S. Buban

Discipline: Languages

 

Abstract:

Ngayon ang panahon ng pagsasalin. Ngayon ang panahon upang lumahok sa iba’t ibang gawaing pagsasalin—teknikal man o pampanitikan. Dagsa sa merkado ang mga gawaing nangangailangan ng pagsasalin. At dahil walang anumang ahensiya sa bansa na nangangasiwa o nagpapatrol sa mga gawaing pagsasalin, hindi matiyak ang pamantayang gagamitin sa pagsipat sa isang wasto at tamang salin partikular sa mga isinasagawang teknikal na pagsasalin. Sapat bang maisalin lamang ang impormasyon? O panahon na upang muling sipatin ang nakagawiang palagay sa praktika ng teknikal na pagsasalin? Habang patuloy na pumapasok ang mga pagbabagong dulot ng teknolohiya, pumapasok na rin ang iba’t ibang kahingiang sitwasyonal at kontekstuwal sa pagsasalin. Bunga ng mga kahingiang ito, hindi na sasapat pa ang nakagawian sa pagsasalin. Mahalagang mataya ang mga umiiral na praktis sa pagsasalin at matiyak ang mga pagpapahalagang maaaring makaapekto sa magsasalin sa panahong ito.

 

­­­____________________________________

 

 

This is the time to translate, to join various efforts to actively translate – technical or literary. The commercial market is swamped with works needing translation. Since there is no dedicated agency to oversee or police the translation works, there are no definite guidelines to provide direction on the determination of what is the right or proper way to translate information. Would it be enough for information to just be translated? Or is it time to review the usual norm or practice of translating technical information? Although there are changes brought by the ongoing technical upgrades, it is undeniable that the presence of prevailing situational and contextual translations requires a look see. Due to these prevailing requirements, it would already be insufficient to abide by the traditional manner of translating information. It would be very important to know the prevailing practice used to translate and to assure that the proper emphasis on the relevant aspects of the translations be observed.