HomeSaliksik E-Journaltomo 4 bilang 2 (2015)

Women in Southeast Asian Nationalist Movements (2013) nina Susan Blackburn at Helen Ting

Mary Dorothy dL Jose

 

Abstrak:

Pinamagatang “Labindalawang Salaysayin ng Pakikibaka: Mga Kababaihang Lumahok sa mga Kilusang Nasyonalista sa Timog Silangang Asya,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Women in Southeast Asian Nationalist Movements (2013) na pinamatnugutan nina Susan Blackburn at Helen Ting.