HomeDaloyvol. 5 no. 1 (1996)

Ang Filipino sa Lenggwaheng Nauugnay sa Dumi at Gawi: Kailan Hindi Nakakarumi ang Marumi?

Magdalena C. Sayas

Discipline: Psychology, Culture

 

Abstract:

Ang dalawang pananaw-ang leveling at ang praktikalidad ay patuloy na nananalaytay sa ating mga ugat mula sa pinag-ugatan nito--ang ating mga ninuno, sa kabila ng katotohanang may pilit na gumiit na panahong kolonyal. Ang pananalaytay na ito ay isang pagpapatunay ng positibong dimensyon ng pananaw ng maraming Filipino hinggil sa mga salita, bagay, at aksyong nauugnay sa dumi; isang pagpapatunay ng mga pagkakataong hindi nakakarumi ang marumi.