HomeMALAYvol. 22 no. 1 (2009)

Pamimilosopiya sa Sariling Wika: Mga Problema at Solusyon

Florentino T. Timbreza

Discipline: Philosophy, Languages, Filipino Language

 

Abstract:

Paano natin mapauunlad ang Pilipino sa larangan ng pilosopiya? Ano ang tanging maiaambag ng pamimilosopiya sa pagpapalawak ng talasalitaang Pilipino? Anu-ano ang mga balakid na humahadlang sa pagsulong at pag-unlad ng sariling wika, at paano natin makakalakhan (outgrow) o mapaiimbawan (transcend) ang mga ito? Ito ang mga mahalagang katanungan na siyang pagtatangkaang sagutin sa papel na ito. Ang pagbaybay sa mga ito ay pagbabaha-bahagihin sa tatlong malawakang pagsandiwa.

______

How can we develop the Filipino in the field of philosophy? What is the only thing that philosophy can contribute in the widening of the Filipino vocabularies? What are the barriers that get in the way of the advancement and progress of our own language, and how do we outgrow or transcend these problems? These are the important questions that this paper would attempt to answer. In discussing these, we are going to divide them into three extensive culling of thoughts.