vol. 22, no. 1 (2009)
MALAY


Description

Ang Malay, isang multi/interdisiplinaryong journal sa Araling Filipino ng Pamantasang De La Salle  – Manila (DLSU-M) na internationally refereed at abstracted, ay naglalayong maglathala ng mga lathalain tungkol sa mga usapin at dalumat kaugnay ng wika, kultura, at mass media na nagsusulong ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Tumatanggap din ng mga sulatin sa Ingles at iba pang mga wika na isasalin sa wikang Filipino. Tanging ang salin sa Filipino ang ilalathala.


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 1664


Category: Multidisciplinary |

ISSN 2243-7851 (Online)

ISSN 0115-6195 (Print)

Other issues


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Paunang Pahina


Mga Patnugot


Mula sa EditorMga Tanging Lathalain


Ang Kahalagahan ng Wikang Pambansa sa Pagbubuo ng Kakanyahang Pilipino

Andrew Gonzalez

Discipline: Filipino, Languages

Filipino sa Konstitusyon: Iba't Ibang Pagbasa, Iba't Ibang Diskurso

Efren R. Abueg

Discipline: Filipino, Languages

Ang Wika ng Pagpapalaya at ang Papel ng Akademya

Vivencio R. Jose

Discipline: Languages

Ang Kaugnayan ng Wikang Pambansa at Edukasyon

Emerita S. Quito

Discipline: Education, Languages

Tugon ng mga Cebuano sa Kontrobersyang Pangwika: Implikasyon para sa Debelopment ng Filipino

Clemencia C. Espiritu

Discipline: Languages

Malaysia at Pilipinas: Mga Problemang Pangwika

Benjamin C. De La Fuente

Discipline: Languages

Muling Pagtingin sa Ortograpiyang Filipino: Karanasang DLSU

Teresita F. Fortunato

Discipline: Filipino, Languages

Uri at Realidad, Wika at Sensibilidad

Ma. Stella S. Valdez

Discipline: Filipino, Languages

Pilipinisasyon ng mga Agham Panlipunan: Pagliligaw sa Tunay na Isyu?

Andrew Gonzalez

Discipline: Filipino, Languages

Pamimilosopiya sa Sariling Wika: Mga Problema at Solusyon

Florentino T. Timbreza

Discipline: Philosophy, Languages, Filipino Language

Wika at Katauhang Babae: Mula Mito Hanggang Panahong Moderno

Ruth Elynia S. Mabanglo

Discipline: Languages, Filipino Language

Fili sa Filipino: Piling-Piling Pilipitan

Isagani R. Cruz

Discipline: Languages, Filipino Language

Ekonomiks sa Diwang Pilipino: Halo-Halo, Tingi-Tingi at Sari-Sari

Tereso S. Tullao Jr.

Discipline: Languages, Filipino Language

Wika at Kultura: Pagsasaling Nagpapakahulugan

Simplicia P. Bisa

Discipline: Filipino, Languages, Cultural Studies