HomeMALAYvol. 22 no. 1 (2009)

Uri at Realidad, Wika at Sensibilidad

Ma. Stella S. Valdez

Discipline: Filipino, Languages

 

Abstract:

Iginigiit ng pag-aaral na ito na imposibleng magkaroon ng makabuluhang edukasyon kung walang nauunawaang midyum sa pagtuturo. Gayunpaman, nag-ibayo ang silakbo ng isyu dala ng Artikulo 14 na nakapaloob sa Konstitusyon ng 1987 na nagsasabing Filipino ang Pambansang Wika. Nag-alsa ang Cebu nang ipag-utos ng dating ministro ng Edukasyon na Filipino ang gagamiting midyum sa pagtuturo sa lahat ng paaralan, sa lahat ng rehiyon. Layon ng papel na ito na ilarawan ang masusing pagkakaugnay ng uri at realidad, wika at sensibilidad sa pagtatamo ng isang makabuluhang edukasyon.

_____

This study asserts that it is impossible to have a meaningful education if there is no understandable medium of teaching. The issue brought about by Article 14 which states in the 1987 Constitution that Filipino is the National Language was further intensified. Cebu revolted when the former minister of Education enforced that Filipino should be used as a medium of teaching in all schools, in all the regions. This paper aims to describe the significant relationship between class & reality, language & sensibility in achieving a meaningful education.