E. San Juan Jr.


Papers22 Cites/Paper 8.50 Cites/Author/Year 4.92
Potential Citations187 Cites/Author187.00 h-index6
Year(s)38 Papers/Author 22.00 g-index13
Cites/Year 4.92 Authors/Papers 0.05 hI,annual 0.48

Article List

Open Access Subscription Access


Salamisim: “Sa Gitna ng Paglalakbay ... "/Oryentasyon sa Pagsusuri ng Isang Masaker

San Juan Jr., E.

Discipline: Literature

Salamisim: “Sa Gitna ng Paglalakbay ... "/Oryentasyon sa Pagsusuri ng Isang Masaker

San Juan Jr., E.

Discipline: Literature

Mga Tula

San Juan Jr., E.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Bakas, Tanda, at Lagda.Sintomas Ng Katawang Politika: Isang Sintomatikong Komentaryo sa Dalawang Nobelang Klasiko nina A. C. Fabian (Ang Timawa) at Teofilo Sauco (Ang Magmamani)

San Juan Jr., E.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

History, Textuality, Revolution: Sergio Ramirez’s To Bury Our Fathers

San Juan Jr., E.

Discipline: Literature

From Literary to Cultural Studies: The Struggle Over Hawaii

San Juan Jr., E.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

For Whom the Bell Tolls: The Ideology of Form

San Juan Jr., E.

Discipline: Cultural Studies

The Politics of Contemporary Cultural Studies

San Juan Jr., E.

Discipline: Cultural Studies

Sikolohiyang Filipino,Sikolohiyang Rebolusyonaryo

San Juan Jr., E.

Discipline: Psychology, Functionalism

Pagdakila sa Abo ni Ka Amado V. Hernandez

San Juan Jr., E.

Ulirang Halimbawa ni Efren Abueg: Tungo sa Mapagpalayang Sining = The Exemplary Art of Efren Abueg: Notes Toward an Emancipatory Art

San Juan Jr., E.

Discipline: History, Art, Sining

Memorabilia at Sipat sa Sining ni Alejandro G. Abadilla, Manlilikhang Mapanghimagsik = Memorabilia and Re-assessment of the Art of Alejandro G. Abadilla, Insurrectionary Artificer

San Juan Jr., E.

Discipline: Literature

Pagsubok sa Isang Mapagpalayang Pagkilala’t Pagtaya sa Sining ni Jose Corazon de Jesus

San Juan Jr., E.

Discipline: Literature

Balagtas: Proyekto Tungo sa Diyalektikong Analisis at Materyalistang Interpretasyon ng Florante at Laura /Balagtas: Project For A Dialectical Analysis and Materialist Interpretation of Florante at Laura

San Juan Jr., E.

Discipline: Social Science

Pagsubok sa Pagbuo ng Isang Kritikang Radikal ng Neokolonyalistang Orden / Hypothesis Toward Synthesizing A Radical Critique of the Neocolonial Order

San Juan Jr., E.

Discipline: History

Ang Sitwasyon ng Manlilikha sa Panahon ng Pagbabagong Pambansa

San Juan Jr., E.

Discipline: Sociology

DIYALEKTIKA AT MATERYALISMONG PANGKASAYSAYAN SA DISKURSO NI JOSE RIZAL

San Juan Jr., E.

ANG KRITIKA SA PANAHON NG KRISIS

San Juan Jr., E.

TATLONG TULA

San Juan Jr., E.

Mapagpalayang Pagbabago: Anibersaryo ng 1917 Bolshevik Revoluton at ang Pambansang Demokratkong Himagsikan ng Sambayanang Filipino Redemptve Transformaton: The Anniversary of the 1917 Bolshevik Revoluton and the Natonal Democratc Revoluton of the Filipino

San Juan Jr., E.

Oligarkiya ng Komprador-Patriyarkong Piyudalismo at Simbolikong Transpormasyon ng Diwa sa Ilalim ng Imperyalismong Amerikano: Mapagpalayang Sipat sa Nobelang PINAGLAHUAN ni Faustino Aguilar

San Juan Jr., E.

Faustino Aguilar: Historian of the Revolution and the Renaissance of the Proletariat and Emancipated Women

San Juan Jr., E.