vol. 23, no. 1 (2010)
MALAY


Description

Ang Malay, isang multi/interdisiplinaryong journal sa Araling Filipino ng Pamantasang De La Salle  – Manila (DLSU-M) na internationally refereed at abstracted, ay naglalayong maglathala ng mga lathalain tungkol sa mga usapin at dalumat kaugnay ng wika, kultura, at mass media na nagsusulong ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Tumatanggap din ng mga sulatin sa Ingles at iba pang mga wika na isasalin sa wikang Filipino. Tanging ang salin sa Filipino ang ilalathala.


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 1466


Category: Multidisciplinary |

ISSN 2243-7851 (Online)

ISSN 0115-6195 (Print)

Other issues


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Tanging Lathalain


Pagdalumat sa Bagyong Ondoy: Isang Konstruktibismo at Lokal na Pananaw ng mga Kasapi ng Sagrada Familia

Dindo Palce Café

Discipline: Social Welfare

Panahunang-Tawiran: Ang Tawirang Pag-aakma ng mga Sambal Ayta sa Pabago-bagong Panahon

Ma. Teresa Guanzon De Guzman

Discipline: Social Science, Anthropology, Cultural Studies, Cultural Ecology

Ang Kautusan ng Departamento ng Edukasyon Bilang 74, Serye 2009: Isang Pagsusuri sa Katatagan ng Programang Edukasyon sa Unang Wika (MLE) ng Filipinas

Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Education, Social Science, Languages

Berinarew: Pagsasanib ng Aral at Aliw

Emmanuel B. Dumlao

Discipline: Literature, Social Science

Reducción: Ang Pag-uwi Sa Diskurso ng Pananakop at Pakikipagtunggali


Discipline: Social Science, History

Barangay: Bangka at Lipunan

Efren B. Isorena

Discipline: Social Science

Mahirap ka na nga, Malulungkot ka pa, Mas mahirap ‘yon! Pagiging Masayahin at Paraan ng Pag-agapay ng Karaniwang Pamilyang Filipino sa Harap ng Hirap

Roberto E. Javier Jr.

Discipline: Social Science

Ang Kapaligiran at Mga Korporasyon: Mula sa Isang Rasyonalismong Pananaw

Napoleon M. Mabaquiao Jr.

Discipline: Social Science, Ecology

Ang Pagkatuto ng Pangalawang Wika at Asimilasyon ng Kultura

Josefina C. Mangahis

Discipline: Social Science, Languages, Cultural Studies

Ilang mga Hamon sa Pamilyang Filipino sa Panahon ng Internet

Nicolo M. Masakayan

Discipline: Philosophy, Social Science, Sociology

Haraya ng Bata: Kapayapaan sa Paningin at Panulat ng Batang Filipino

Rosario Torres Yu

Discipline: Literature, Social Science, Sociology


Karagdagang Impormasyon


Tungkol sa mga May-Akda