vol. 23, no. 2 (2011)
MALAY


Description

Ang Malay, isang multi/interdisiplinaryong journal sa Araling Filipino ng Pamantasang De La Salle  – Manila (DLSU-M) na internationally refereed at abstracted, ay naglalayong maglathala ng mga lathalain tungkol sa mga usapin at dalumat kaugnay ng wika, kultura, at mass media na nagsusulong ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Tumatanggap din ng mga sulatin sa Ingles at iba pang mga wika na isasalin sa wikang Filipino. Tanging ang salin sa Filipino ang ilalathala.


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 764


Category: Multidisciplinary |

ISSN 2243-7851 (Online)

ISSN 0115-6195 (Print)

Other issues


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Tanging Lathalain


Phinotoshop at Pinacquiao na Larawan at Lipunan: Transnasyonalismo, Pastiche at si Manny Pacquiao Bilang Politiko-Kultural na Texto = Photoshopped and Pacquaioed Photos and Society: Transnationalism, Pastiche and Manny Pacquiao as Politico-Cultural Text

Michael Francis C. Andrada

Discipline: Technology, Sociology

Si Carlos Bulosan, ang Amerika, at ang mga Babala ng ating Panahon = Carlos Bulosan, America, and the Signs of our Times

Emmanuel V. Dumlao

Discipline: Literature, Sociology

“May Perang Dumadaan Lang sa Palad, Merong Padala, at May Padulas din”: Paniniwala’t Pananaw sa Pera at Palagay sa Pandaigdigang Krisis Pampinansiya = Remittance, Red Tape, Rent: Filipino Minimum Wage Earners’ Attitude About Money

Roberto E. Javier Jr.

Discipline: Economics, Finance

Kasaysayang Pasalita: Ang Kulturang Filipino at Karanasan ng mga Filipinong Mananaliksik sa Larangang Pasalita = Oral History: The Filipino Culture and the Experiences of Filipino Oral Historians Nancy Kimuell-Gabriel

Nancy Kimuell-gabriel

Discipline: Culture, Philippine Culture, Oral History

Ang Makrong-kasanayan sa Filipinolohiya = The Macro-skills in Filipinology

Josefina C. Mangahis

Discipline: Languages, Filipinology, Wika, Wikang Filipino, Philippine Language

Ang Filipinong Seaman sa Dagat at Lupa: Mga Anyo ng Pagsasamantala sa Panahon ng Globalisasyon = The Filipino Seafarers at Sea and on Land: Forms of Abuses in the Globalization of Maritime Industry

Joanne V. Manzano

Discipline: Globalization, Maritime Industry

Luntiang Pamayanan: Tungo sa Pag-unlad ng Kalikasan, Antas ng Pamumuhay at Wika / Green Communities: Towards Achieving Environmental, Livelihood & Linguistic Development

Rhoderick V. Nuncio

Discipline: Community Development, Environment

Ang Sasakyan at Lansangan bilang Paaralan: Modernisasyon ng Transportasyong Panlungsod at Lipunan sa Manila, 1900–1941 = Cars as Classrooms, Streets as Schools: The Modernization of Urban Transportation and Society in Manila, 1900–1941

Michael D. Pante

Discipline: History, Transportation

Ulirang Halimbawa ni Efren Abueg: Tungo sa Mapagpalayang Sining = The Exemplary Art of Efren Abueg: Notes Toward an Emancipatory Art

E. San Juan Jr.

Discipline: History, Art, Sining

Buyo, Buyung at Bae: Ang Pagnganganga sa mga Epikong Filipino = Buyo, Buyung and Bae: Betel Chewing in Philippine Epics

Lars Raymund C. Ubaldo

Discipline: History, Philippine Culture